WiFi - 扫描周围的 WiFi 网络

材料准备

  • AmebaD [ AMB23 / AMB21 / AMB22 / BW16 / BW16-TypeC ] x 1

范例说明

WiFi扫描功能可以帮助我们快速发现周围有哪些可用的WiFi网络。

程式码

将以下代码逐行复制并粘贴到REPL中,以查看其作用。

from wireless import WLAN
wifi = WLAN(mode = WLAN.STA)
wifi.scan()
请先确认已安装QQ通讯软体