WiFi - WiFi 连接

材料准备

  • AmebaD [ AMB23 / AMB21 / AMB22 / BW16 / BW16-TypeC ] x 1

范例说明

Ameba可以使用开放安全性或WPA2安全类型连接到WiFi接入点,WPA2安全类型是家用无线路由器中最常用的安全类型。在这里我们将使用下面的代码连接到WiFi接入点。

程式码

将以下代码逐行复制并粘贴到REPL中,以查看其作用。

使用 WPA 加密的 WiFi 连接

from wireless import WLAN
wifi = WLAN(mode = WLAN.STA)
wifi.connect(ssid = "YourWiFiName", pswd = "YourWiFiPassword")

不加密 的 WiFi 连接

from wireless import WLAN
wifi = WLAN(mode = WLAN.STA)
wifi.connect(ssid = "YourWiFiName", security = WLAN.OPEN)
请先确认已安装QQ通讯软体