PWM - LED 渐变和闪烁

材料准备

  • AmebaD [ AMB23 / AMB21 / AMB22 / BW16 / BW16-TypeC ] x 1
  • LED x 1
  • 电阻(220欧姆) x 1

范例说明

PWM 使用脉宽调变来控制输出脉波周期,广泛用于控制 LED 亮度和马达。这里以PA_26引脚为例。

程式码

逐行复制并执行,可以看到 LED 逐渐亮起并闪烁。

from machine import Pin, PWM
p = PWM("PA_26")
# 0 duty cycle thus output 0
p.duty_u16 (0)
# 10% duty cycle
p.duty_u16 (6553)
# 50% duty cycle
p.duty_u16(32768)
# 100% duty cycle
p.duty_u16 (65535)
# 20 Hz at 50% duty cycle, LED blinking
p.duty_u16 (32768)
p.freq(20)
请先确认已安装QQ通讯软体